П О К А Н А

За свикване на Общо събрание  на „Българско Национално сдружение по Детска Ендокринология” ЕИК 176077114, ф.д. 277/2011

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет  на „Българско Национално сдружение по Детска Ендокринология”, със седалище – София, бул. Акад. Иван Гешов № 11, на основание чл. 25 от Устава на Сдружението,  свиква редовно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 12.04.2019 год. от 19.00  часа в залата за заседания на Хотел „Фламинго“ – Албена.

1. Приемане на отчетния доклад за работата на сдружението, включително финансовия отчет за  2018 г.

2. Предложения за участие на БНСДЕ в годишния конгрес за спешна помощ, организиран от проф. Шмилев – Пловдив 2019 г.

3.  Приемане на нови членове на БНСДЕ.

4. Обсъждане на предложения за активности на сдружението за 2019 и 2020 год.

7. Разни

Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.

На основание чл. 28, ал. 1 от Устава на Сдружението ОС се счита за редовно ако на него присъстват повече от половината от членовете на Сдружението. При липса на кворум  съгласно ал. 2 на чл. 28 от Устава на Сдружението Общото събрание се отлага с един час при същия дневен ред и се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове

Поканата ще бъде публикувана на сайта на Сдружението и в ТР.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БНСДЕ – 12.04.2019 год.