П О К А Н А

За свикване на Общо събрание  на „Българско Национално сдружение по Детска Ендокринология” ЕИК 176077114, ф.д. 277/2011

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството си на Управител на „Българско Национално сдружение по Детска Ендокринология”, със седалище – София, бул. Акад. Иван Гешов № 11, на основание чл. 25 от Устава на Сдружението,  свиквам Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 12.11.2021 год. от 17:30 часа в София 1504, Хотел „Кристал Палас“, ул. „Шипка“ № 14 и в онлайн-вариант, при следния дневен ред:

1. Обсъждане на предложения за нови активности на сдружението през 2022 г. – проф. М. Константинова

2. Обсъждане на постъпили предложения за награди, обособени на името на проф. Мария Дамянова и проф. Здравко Станчев, за проявили се членове на сдружението през 2020 и 2021 г. с научна, преподавателска или друга дейност, свързана с проблемите на детската ендокринология у нас. – докладва доц. Калинка Коприварова

3. Прием на нови членове на БНСДЕ, след разглеждане на постъпилите заявления към УС на БНСДЕ – докладва проф. М. Константинова

4. Разни – текущи въпроси, членски внос и др.

Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.

На основание чл. 28, ал. 1 от Устава на Сдружението ОС се счита за редовно ако на него присъстват повече от половината от членовете на Сдружението. При липса на кворум  съгласно ал. 2 на чл. 28 от Устава на Сдружението Общото събрание се отлага с един час при същия дневен ред и се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове.

Поканата ще бъде публикувана на сайта на Сдружението и в ТР.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БНСДЕ – 12.11.2021 год.