П О К А Н А

за свикване на Общо събрание  на „Българско Национално сдружение по Детска Ендокринология” ЕИК 176077114

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството си на Управител на „Българско Национално сдружение по Детска Ендокринология”, със седалище – София, бул. Акад. Иван Гешов № 11, на основание чл. 25 от Устава на Сдружението,  свиквам Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 20.04.2023 год. от 16 часа в  Гранд Хотел Поморие, ул. Проф. Стоянов №5, при следния дневен ред:

1. Приемане на финансовия отчет за дейността на сдружението през 2022 год. – докладва Доц. М. Аршинкова/Проф. М. Константинова

2. Презентации и обсъждане на алгоритмите по детска ендокринология -докладват отговорниците по отделните нозологични единици.

3. Приемане на нови членове на БНСДЕ, след разглеждане на постъпилите заявления към УС на БНСДЕ – докладва Доц. М. Аршинкова

4. Разни – текущи въпроси

Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.

На основание чл. 28, ал. 1 от Устава на Сдружението ОС се счита за редовно ако на него присъстват повече от половината от членовете на Сдружението. При липса на кворум  съгласно ал. 2 на чл. 28 от Устава на Сдружението Общото събрание се отлага с един час при същия дневен ред и се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове

Поканата ще бъде публикувана на сайта на Сдружението и в ТР.

13.03.2023 г.                                                  Управител:

гр. София                                                     /Доц. М. Аршинкова/

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БНСДЕ – 20.04.2023 год.