П О К А Н А

За свикване на Общо събрание  на „Българско Национално сдружение по Детска Ендокринология” ЕИК 176077114

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството си на Управител на „Българско Национално сдружение по Детска Ендокринология”, със седалище – София, бул. Акад. Иван Гешов № 11, на основание чл. 25 от Устава на Сдружението,  свиквам Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 23.03.2024 год. от 13 часа в Хотел „Форум“, ул. “Цар Борис III” 41, София,  при следния дневен ред:

 1. Приемане на oтчет за дейността на сдружението през 2023 год. – докладва Доц. М. Аршинкова
 2. Презентации и обсъждане на алгоритмите по детска ендокринология – докладват отговорниците по отделните нозологични единици.
  – Обновяване списъка на работните групи
 3. Обсъждане изискванията за работна група към БНСДЕ, която да изготвя експертни становища във връзка с включване на нови медицински изделия и лекарствени продукти за реимбурсиране от НЗОК. и определяне на състава й. – докладват проф. Стоева/доц. М. Аршинкова
 4. Обсъждане изработването на консенсус-препоръка за употреба на нова категория медицинско изделие за съвременно лечение и контрол на диабета, наподобяващ „изкуствен панкреас“ – докладва д-р Баздарска
 5. Информация за резултатите от внесените предложения от БНСДЕ към МЗ и НЗОК – докладва проф. Стоева
  – за разширяване на неонаталните скрининг програми и въвеждане на многостъпален скрининг за кистична фиброза /гласувано на общото събрание през април 2023, внесено май 2023 в МЗ/
  – подготвяне на писмо от името на БНСДЕ за скрининг центъра и мрежата по ПВУ (план за възстановяване и устойчивост)
  – за реимбурсацията на игличките за подкожна апликация на инсулин внесено през 2022 в НЗОК/МЗ/ от името на ИД на СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“.
 6. Актуализация на стандарт „Детска ендокринология“ и учебна програма за специалността „Детска ендокринология и болести на обмяната – докладва проф. В. Йотова.
 7. Предложения за приоритетни теми на БНСДЕ за следващите 2 години – по 2 теми в областта на:
  – ендокринология: актуализация на данните за растеж на децата и юношите в България, с международно сътрудничество
  – диабет
  – обмяна на веществата/скрининг
 8.  Проекти, обединяващи резултати от дейността на различните центрове
  – Ефект от въвеждане на лечението с Алкинди
  – Качество на метаболитния контрол при децата с тип 1 ЗД след въвеждане на реимбурсацията на сензорите от НЗОК
 9. Обсъждане изготвянето на становище от името на БНСДЕ за необходимостта от създаване на експертен съвет по детска ендокринология.
 10. Разни:
  – текущи въпроси;
  – актуализация на сайта на БНСДЕ;
  – членски внос

Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.

На основание чл. 28, ал. 1 от Устава на Сдружението ОС се счита за редовно ако на него присъстват повече от половината от членовете на Сдружението. При липса на кворум  съгласно ал. 2 на чл. 28 от Устава на Сдружението Общото събрание се отлага с един час при същия дневен ред и се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове

Поканата ще бъде публикувана на сайта на Сдружението и в ТР.

05.02.2024 г.                                                  Управител:

гр. София                                                     /Доц. д-р М. Аршинкова/

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БНСДЕ – 23.03.2024 г.