П О К А Н А

За свикване на Общо събрание  на „Българско Национално сдружение по Детска Ендокринология” ЕИК 176077114, ф.д. 277/2011

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет  на „Българско Национално сдружение по Детска Ендокринология”, със седалище – София, бул. Акад. Иван Гешов № 11, на основание чл. 25 от Устава на Сдружението,  свиква редовно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 8.6.2018 год. от 13:00 часа в аудиторията на СБАЛДБ – София, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчетния доклад за работата на сдружението, включително финансовия отчет за  2017 г.

2. Приемане на  промени в начина на управление и представителство на сдружението, както и мандата на управителния съвет

3. Приемане на  промени в седалището и адреса на кореспонденция на Сдружението

4. Обсъждане и гласуване на промени в устава на сдружението.

5. Обсъждане на програмата за предстоящото събитие – 4-та среща с международно участие на БНСДЕ – 8-10.11.2018 г.

6. Обсъждане на предложения за активности на сдружението за 2018 и 2019 г.

7. Разни

Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.

На основание чл. 28, ал. 1 от Устава на Сдружението ОС се счита за редовно ако на него присъстват повече от половината от членовете на Сдружението. При липса на кворум  съгласно ал. 2 на чл. 28 от Устава на Сдружението Общото събрание се отлага с един час при същия дневен ред и се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове

Поканата ще бъде публикувана на сайта на Сдружението и в ТР.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БНСДЕ – 08.06.2018 год.