НА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ ДО 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ СЕ ПОЛАГАТ:

На всички деца, вкл. след навършване на 16 години, с над 50% (вкл.) намалена трудоспособност:

– От Социални помощи се изплащат 70% от минималната работна заплата

– Двойни детски надбавки. При близнаци детските надбавки са с 50% по-високи (за детето с ТЕЛК). Взимат се независимо от доходите в семейството (не е необходимо да се представят бележки за доходите на родителите, мед. бележка за ваксинации и др.), но е задължително спазването срока за подаване на молба всяка година.

– Право на карта за градски транспорт на преференциална цена за всички линии имат хората с увреждания до 18 годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община.

– Право на безплатна годишна винетка – лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Необходимо е колата да е на името на единия родител и да има платена Гражданска застраховка.

На децата до 16-годишна възраст, или над 16г. със 71% и над 71% намалена трудоспособност (отпадат след навършване на 16г.):

– Месечната добавка за социална интеграция за транспортни услуги е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход.

– Месечната добавка за ползване на информационни и телекомуникационни услуги е в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход.

– Месечната добавка за диетично хранене и лекарствени продукти е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход.

– Месечната добавка за достъпна информация е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход.

– Добавка за баонеолечение и рехабилитация изплаща веднъж в годината срещу представен документ

– Право на социална пенсия за инвалидност имат децата навършили 16 години със 71% и над 71% намалена трудоспособност.

– Правото на безплатно пътуване два пъти в годината – отиване и връщане, с железопътния транспорт в страната – за лица със 71% и над 71% намалена трудоспособност.

ГАРАНТИРАНИЯ МИНИМАЛЕН ДОХОД Е 75,00 лв.

Допълнителни права:

– Правото на получаване на ученическа стипендия след завършване на основно образование /на ученици със специални образователни потребности/

– Месечна добавка за обучение в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход. Добавката се изплаща след представяне на документ, удостоверяващ продължителността на обучението на деца до 18-годишна възраст. Отпуска се само по предложение на консултативните комисии при извършване на социална оценка.

– Право на придружител

При навършване на 16 години, независимо че срокът на ТЕЛКа не е изтекъл, част от месечните добавки, които вече не се полагат могат да бъдат спряни от Социално подпоматане автоматично, или да бъдат изплащани до изтичане на ТЕЛКа. В това отношение постъпват различно в отделните райони. При преосвидетелстване пред ТЕЛК след навършване на 16г., задължително е и извършването на нова социална оценка.

За децата със 71% и над 71% намалена трудоспособност може да има и други допълнителни помощи, които се отпускат по преценка на социалния работник, изготвящ социалната оценка.

За да не бъдат изненадани родителите, че процентът след навършване на 16г. е намален, това е от новата Наредба за медицинската експертиза (Захарен диабет):

2. Захарен диабет тип 1 (инсулинозависим):

2.1. добре контролиран с инсулин без усложнения: 50 %

2.2. диабет в детската възраст без усложнения: 60 – 80 %

2.3. инсулинозависим захарен диабет с хронични усложнения в зависимост от техния брой: 60 – 80 %