Метаболитният контрол на захарния диабет, преценен чрез нивото на гликирания хемоглобин /HbA1c/, е един от основните показатели, определящи прогнозата на заболяването. Поради процеса на непрекъснат растеж, характерен за целия период на детството, желаният контрол на заболяването в детската и юношеската възраст е трудно постижим при немалка част от пациентите в тази възраст.

От друга страна, използваните методи за изследване на този важен показател са различни не само за различните страни, но и за всяка лаборатория. Това често води до получаване на разнопосочни резултати за HbA1c при един и същи пациент, изследван по едно и също време в различни лаборатории или здравни заведения. По този начин нито лекуващият лекар, нито пациентът могат да бъдат сигурни, че лечението върви в правилната посока.

Ето защо основната цел на проекта е да се постигне по-добър контрол на пациентите с диабет на възраст до 18 години в страната, за да се подобри прогнозата на живота им.

Тази крайна цел може да се постигне, като първо се оцени нивото на контрола чрез изследване на HbA1c от капка периферна кръв на всички пациенти с диабет в страната чрез един и същ стандартизиран за световната практика метод. По този начин се очаква да се получи реална представа за контрола на пациентите с диабет до 18 год. възраст в страната.

Освен изследването на HbA1c в проекта е залегнала идея да се анализират и евентуалните причини за непостигането на желания контрол, за да се направи опит да се отстранят тези пречки при възможност. За тази цел ще се попълват анкети, отразяващи средната физическа активност на пациента /за всички пациенти/, както и оценката на качеството на живот и тест за хранително поведение и за степен на депресивност /за пациентите над 13 год.възраст/.

Анализът на получените резултати ще даде възможност на всеки пациент и лекуващия му лекар да преосмислят лечението и да предприемат съответна промяна, за да се направи крачка напред в лечението и контрола /при необходимост/.

Като допълнителна полза за подобряване на контрола ще бъде при желание на пациента да се предоставят допълнително глюкомер и/или тест ленти, както и материали за обучение, за да се подобрят познанията на пациента за протичане на заболяването му и така – да се постигане на по-добър контрол.

Пациентите с тип 1 диабет са задължително диспансеризирани и имат право на ежемесечни консултации от детски ендокринолог. При получаване на незадоволителен резултат от HbA1c /над 7.5%/, всеки пациент би могъл да потърси и получи адекватни съвети за своето лечение чрез по-чести посещения при лекуващия си лекар.

В анализа на получените резултати няма да се включват лични данни като име и ЕГН. Данните за пациента ще се попълват от лекуващия му лекар /наричан за целта на проучването изследовател/ и ще бъдат включени във фиш на хартиен и електронен формат, за да може да се обработва информацията и ще съдържат: Код на пациента, дата на изследване, дата на раждане, пол, ръст, тегло, талия, артериално налягане, дата на първата инсулинова инжекция /диагноза на заболяването/, дозата и типа на използваните инсулинови препарати, наличие на асоциирани с диабета заболявания или усложнения.

Участието на пациента и семейството му в настоящия проект не е задължително и става само след подписване на информирано съгласие за участие. При нежелание за участие пациентът няма да бъде санкциониран по никакъв начин и ще продължава да получава необходимата медицинска помощ/консултация от лекуващия си екип.

За повече информация можете да се обърнете към:

Ръководител на проекта:
доц. д-р Мая Константинова, д.м. СБАЛДБ – София
Тел. 02/8154241 или GSM 0878 805 660

Лекуващия си лекар или независимия експерт:
д-р Елисавета Стефанова, главен асистент в СБАЛДБ – София
GSM 0897 380 174

НИВО НА МЕТАБОЛИТНИЯ КОНТРОЛ НА ПАЦИЕНТИТЕ С ДИАБЕТ НА ВЪЗРАСТ ДО 18 ГОДИНИ В БЪЛГАРИЯ