П О К  А Н А

За свикване на Общо събрание  на „Българско Национално сдружение по Детска Ендокринология” ЕИК 176077114, ф.д. 277/2011

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството си на Управител на „Българско Национално сдружение по Детска Ендокринология”, със седалище – София, бул. Акад. Иван Гешов № 11, на основание чл. 25 от Устава на Сдружението,  свиквам Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 10.11.2018 год. от 13:00 часа в хотел „Империал” – гр. Пловдив, при следния дневен ред:

1. Обсъждане на стартиралия проект за прехода на грижата за пациентите с ендокринни заболявания след навършване на 18-годишна възраст: предложения за оптимизиране и разширяване на обсега му с другите заболявания извън захарния диабет – проф. Константинова.

2. Обсъждане и вземане на решения за: списъка на нозологичните категории, отговорниците и сроковете за създаване на лечебно-диагностични алгоритми в детската ендокринология – д-р Рени Колева.

3. Предложения за участници и тематика в продължаващия проект за обучение на лекарите от болничната и амбулаторна практика по проблемите на детската ендокринология. Предложения за втора среща на лекарите от болничната помощ – място, тематика, участници с лекции и/или работни срещи – проф. Константинова.

4. Разни

Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.

На основание чл. 28, ал. 1 от Устава на Сдружението ОС се счита за редовно ако на него присъстват повече от половината от членовете на Сдружението. При липса на кворум  съгласно ал. 2 на чл. 28 от Устава на Сдружението Общото събрание се отлага с един час при същия дневен ред и се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове

Поканата ще бъде публикувана на сайта на Сдружението и в ТР.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БНСДЕ – 10.11.2018 год.