НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-95
от 26 август 2021 г.

На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване във връзка с чл. 58, ал. 3 от Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г.) и чл. 52, ал. 8 от Правилника за устройството и дейността на Националната  здравноосигурителна каса Надзорният съвет реши:

Утвърждава „Изисквания на НЗОК за предписване на медицински изделия за приложение с инсулинови помпи и сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата при захарен диабет тип 1 в извънболничната помощ“.

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ С ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ И СЕНЗОРИ