ДО  УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК

                                                                                ПРОФ. Д-Р  ПЕТКО САЛЧЕВ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ

С КОПИЕ ДО

КОМИСИЯТА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ОТ НЗОК НА НОВИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ГРУПИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ИЗВЪН ЦЕНАТА НА КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ, АМБУЛАТОРНИТЕ И КЛИНИЧНИТЕ ПРОЦЕДУРИ, КАКТО И НА ГРУПИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

                                                                                                                                                                14.09.2021

Предложение за корекция на текста, включен в „Приложение към решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-98/31.08.2021 г. , Раздел А

От проф. д-р Мая Минчева Константинова, дм, дн

Председател на  Българското Национално Сдружение по Детска Ендокринология /БНСДЕ/

www.bnsde.org  

email: maiakonstantinova@gmail.com

gsm: 0878 805 660

Уважаеми проф. Салчев,

Уважаеми д-р Златанов,

Уважаеми членове на комисията,

От името на членовете на сдружението, което ръководя, изказвам искрена благодарност за положителното становище на НЗОК за заплащане на глюкозните сензори за непрекъснато мониториране на глюкозата при пациенти със захарен диабет. Това решение беше дългоочаквано. Ето защо ние всички следим публикуваните материали, в това число и съответното приложение от 31.08.2021, специално в частта му за глюкозните сензори.

Прави впечатление, че в Раздел А на Спецификацията, където в т.1.1.3., отнасяща се за глюкозните сензори, има  забележка под линия с №2 със следния текст:  „Четците“ на сензорите по т.1.3.3 .следва да се осигуряват безвъзмездно от заявителите, което се декларира в заявлението.

Според мен и моите колеги, терминът „четец“ не е характерен и точен за същността на глюкозните сензори. Има се предвид, предполагаме т.н. „предавател“ или „трансмитер“ на данните за глюкозата, които се установяват от сензора и се предават чрез интернет-връзка на телефон или друго устройство /приемател/. Най-съвременните варианти на глюкозните сензори нямат специален приемател, а за това служи смарт  телефонът на пациента. На екрана на телефона се „чете“ нивото на глюкозата и това може да предизвика неправилно тълкуване от страна на пациентите и лекарите.

Тъй като трансмитерът/предавателят  на данните, отчетени от глюкозния сензор, е неделима част от системата за непрекъснато глюкозно мониториране, би било по-правилно той да бъде обозначен в официалните документи на НЗОК по този начин.

В тази връзка моето съгласувано с колегите ми предложение за промяна е, терминът  „четец“ в забележка под линия №2 към т.1.1.3. от Приложение към решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-98/31.08.2021 г. Раздел А,  да бъде заместен с „трансмитер“ или „предавател“ – един от двата термина.

Надявам се тази корекция да бъде приета, за да може документът да бъде по-ясен и точен за цялата интересуваща се аудитория.

С уважение:

Проф. Мая Константинова

Председател на БНСДЕ


 

 

 

 

ПИСМО ДО НЗОК ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕТО ЗА РЕИМБУРСАЦИЯ НА ГЛЮКОЗНИТЕ СЕНЗОРИ